Stan prawny i organy członkowskie Spółdzielni

    
W dniu 20 września 1995r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli RSM LOKATOR, które podjęło Uchwałę Nr 18/95 w sprawie podziału Spółdzielni, wydzielone zostały  samodzielne osiedla, które na podstawie Ustawy - Prawo Spółdzielcze z dnia  16 września 1982r. (Dz. Ustaw nr 54 poz.288 z dnia 26 maja 1995r.) i §67 punkt 8 Statutu RSM LOKATOR w Łodzi utworzyły następujące spółdzielnie mieszkaniowe:

- SM im. Władysława Jagiełły dawniej Osiedle Zgierska – Stefana
- SM Doły – Marysińska dawniej Osiedle Doły i Marysin
- SM Zagajnik dawniej część w/wym Osiedla Zagajnikowa
- SM Radogoszcz-Wschód dawniej Osiedle Radogoszcz-Wschód

Do nowej SM Radogoszcz-Wschód, oprócz członków zamieszkałych, przypisani zostali członkowie oczekujący, gdyż w zasobach tej Spółdzielni znalazły się grunty niezabudowane, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wg długoterminowych planów inwestycyjnych RSM LOKATOR. Datę oddzielenia się jako samodzielnych podmiotów gospodarczych ustalono dla wszystkich czterech Spółdzielni na dzień 31 października 1995r. Szczegółowy podział zasobów  i gruntów zawarty został w §1 Uchwały Nr 18/95.
Zgodnie z Uchwałą nr 18/95 z dnia 20 września 1995r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschód otrzymała:

190 - budynków mieszkalnych z 5288 mieszkaniami
  7 - budynków o innym przeznaczeniu
882.491m2 - gruntów z których duża część w stanie niezabudowanym przeznaczona była na dalsze inwestycje mieszkaniowe
21.827 m2 - gruntów w bazie budowlano-remontowej dawnego zakładu technicznego  w RSM LOKATOR. Wchodzące obecnie w skład majątku SM Radogoszcz-Wschód zostały wliczone na podstawie późniejszej Uchwały nr 26/95 regulującej rozliczenia z innymi Spółdzielniami powstałymi w wyniku podziałów od 1994r. do 1997r. Udziały innych spółdzielni zostały spłacone wg wartości inwentarzowej wynoszącej ca 1.300.000 zł. Udziały pozostałych spółdzielni były wyliczone proporcjonalnie do uzyskanej w wyniku podziału powierzchni zasobów mieszkaniowych.
       Dotychczasowi pracownicy zatrudnieni w administracjach osiedlowych, pracujących na zasadzie zakładów eksploatacyjnych, zostali pracownikami nowych Spółdzielni. Natomiast pracownicy Zarządu RSM LOKATOR zostali zatrudnieni proporcjonalnie do wielkości przejmowanych zasobów  w komórkach funkcjonalnych, których organizację przejęły nowe Zarządy.
Zgodnie z art. 108 Ustawy – Prawo Spółdzielcze składniki majątkowe zostały na podstawie sprawozdania finansowego RSM LOKATOR za 1994r. zatwierdzonego uchwałą Nr 11/95 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27 czerwca 1995r. Plan i zasady podziału majątku RSM LOKATOR oraz bilans   i rachunek wyników stanowią załącznik do uchwały podziałowej z dnia 20 września 1995r.

Organizacja nowej spółdzielni mieszkaniowej wymagała podjęcia stosownych uchwał zatwierdzających dokumenty niezbędne do zarejestrowania SM Radogoszcz-Wschód jako samodzielnej i samorządnej Spółdzielni. W dniu 23 października 1995r. odbyło się pierwsze Zebranie Przedstawicieli nowej Spółdzielni, na którym obradowały 23 osoby, dotychczasowi przedstawiciele osiedla, nad projektem Statutu i dokonały wyborów członków Rady Nadzorczej. Projekt statutu oparty został na Ustawie – Prawo Spółdzielcze tekst jednolity obowiązujący w dacie rozpatrzenia oraz Statuty Towarzystwa LOKATOR, SM Łódź – Górna i RSM LOKATOR. Przeprowadzona dyskusja pozwoliła na zredagowanie statutu dostosowanego do potrzeb SM Radogoszcz-Wschód, który został przyjęty 17 głosami przy 1 przeciwnym.

Zgodnie z przyjętym tekstem Statutu Spółdzielni drugim merytorycznym punktem pierwszego Zebrania Przedstawicieli był wybór członków Rady Nadzorczej w liczbie 11 osób. Z 14 zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę, wybrano skład pierwszej Rady Nadzorczej SM Radogoszcz-Wschód:
- Krzysztof Boniecki
- Zygmunt Czyżewski
- Bohdan Dubowski
- Zygmunt Gałązka
- Zygmunt Jasiński
- Ewa Lasocka
- Andrzej Miodek
- Józef Mirowski
- Mirosław Skrętowski
- Jadwiga Stoma-Dąbrowska
- Krzysztof Śliwiński
Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę, że do czasu wyboru i zarejestrowania Zarządu Spółdzielni upoważnia Radę Nadzorczą do reprezentowania dotychczasowego Osiedla w sprawach dotyczących wydzielenia się z RSM LOKATOR.

W dniu 27 listopada 1995r. Sąd Rejonowy w Łodzi – XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy wydał postanowienie o wpisie SM Radogoszcz-Wschód do rejestru i założeniu księgi rejestrowej  o numerze RS 2278. Do księgi w pozycji 5 został wpisany Zarząd Spółdzielni w osobach:
          Jerzy Borkowski             -  Prezes Zarządu
          Witold Mamnicki            -  Z-ca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych
          Elżbieta Maciejewska      -  Członek Zarządu
Potwierdzone zostało również złożenie Statutu Spółdzielni, uchwalonego w dniu 23 października 1995r.

Pierwszy Statut Spółdzielni został wpisany do księgi rejestrowej nr RS/2278 w dniu 1 grudnia 1995r. W 1995r. do Ustawy – Prawo Spółdzielcze  wprowadzono kolejne zmiany, które poszerzały uprawnienia organów członkowskich, przenoszące, między innymi, możliwość wyboru członków Rady Nadzorczej do kompetencji Zebrania Grupy Członkowskiej. Wymagana przez prawo aktualizacja statutu została dokonana lecz zachowano wybór członków Rady przez Zebranie Przedstawicieli. Powyższa wersja podstawowego dokumentu prawnego spółdzielni  wpisano do księgi rejestrowej postanowieniem Sądu z dnia 7 lutego 1998r. W nowym tekście statutu uwzględniono zmiany wprowadzone uchwałami kolejnych Zebrań Przedstawicieli.

- Uchwała nr    1 ZP z dnia 21 lutego 1997r.
- Uchwała nr    9 ZP z dnia 30 czerwca 1997r.
- Uchwała nr    7 ZP z dnia 26 września 1997r.
- Uchwała nr  21 ZP  z dnia 30 stycznia 1998r.

Bardzo istotnym zmianom uległy składy organów członkowskich – liczba Przedstawicieli zwiększono do 49 w tym 2 mandaty zarezerwowano dla członków oczekujących natomiast liczba członków Rady Nadzorczej została zwiększona do 15 wybieranych przez Zebranie Przedstawicieli spośród członków Spółdzielni.

Przed Zebraniami Przedstawicieli zwoływane były każdorazowo zebrania grup członkowskich wg podziału który dokonywała Rada Nadzorcza przed każdym z nich. Do końca 1999r. podziału dokonywano na dwie grupy – jedna dla członków zamieszkałych, druga dla członków oczekujących. Podział taki był zdecydowanie nieprawidłowy. Uniemożliwiał bardzo często prowadzenie w sposób racjonalny obrad, gdyż zdarzały się zebrania z kilkusetosobową frekwencją a nawet  w ekstremalnej sytuacji dla Spółdzielni z ponaddwutysięczną. Brak było możliwości zapewnienia również odpowiedniego lokalu oraz zabezpieczenia technicznego. Nie można było także uwzględnić zróżnicowanych interesów gospodarczych i członkowskich w poszczególnych częściach Spółdzielni. Realizacja inwestycji mieszkaniowych przebiegała w okresie ponad 10 lat i wg różnych zasad finansowania. W związku z tym każde zadanie inwestycyjne niosło ze sobą inne problemy. W SM Radogoszcz-Wschód, ze względu na brak jednoznacznych rozwiązań w spłacie długoterminowych kredytów na budowę mieszkań, nastąpiła silna polaryzacja między poszczególnymi grupami mieszkańców oraz destabilizacja w Zarządzie Spółdzielni. Było to wynikiem zdominowania Zebrania Grupy Członkowskiej dla członków zamieszkujących zasoby, którzy w tym okresie mieli największe trudności z użytkowaniem mieszkań. Problemem stała się spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych na budowę budynków od nr 701 do 725 oraz nr 1201 – 1204 i 1209. Przedstawiciele  i wybierani przez nich członkowie Rady Nadzorczej byli w głównej części reprezentantami mieszkańców tych budynków co spowodowało znaczne konflikty z pozostałą częścią członków Spółdzielni. W związku z tym stało się koniecznym dokonanie nowego podziału na grupy członkowskie, który umożliwiłby reprezentatywny podział mandatów przedstawicielskich, a tym samym również właściwą reprezentatywność w Radzie Nadzorczej.
W dniu 10 grudnia 1999r. uchwałą nr 4 dokonano zmian w Statucie Spółdzielni, które miały na celu usprawnienie organizacyjne w wyborze organów członkowskich oraz stabilizację zarządzania. Złożony projekt zmian został wpisany do księgi rejestrowej nr 2278 w dniu 17 marca 2000r. Zgodnie    z ustaleniami wynikającymi z dotychczasowego funkcjonowania Spółdzielni dokonano bardzo istotnych zmian organizacyjnych w wyborze organów członkowskich. Rada Nadzorcza podzieliła zasoby Spółdzielni na 8 enklaw, których mieszkańcy stanowili poszczególne grupy członkowskie. Przyjęty podział obejmował następujące budynki:
1 grupa   od nr       1 do nr     29                           -    958 lok. mieszk.
2 grupa   od nr   201 do nr   225                            -    788 lok. mieszk.
3 grupa   od nr   301 do nr   345                            -  1033 lok. mieszk.
4 grupa   od nr   401 do nr   435 i nr 538 – 539       -    810 lok. mieszk.
5 grupa   od nr   501 do nr   537                            -    746 lok. mieszk.
6 grupa   od nr   604 do nr   605 i nr 610 – 611       -      95 lok. mieszk.
7 grupa   od nr   701 do nr   725                            -    624 lok. mieszk.
8 grupa   od nr 1201 do nr 1210                            -    294 lok. mieszk.
Grupę 9 stanowiły i stanowią osoby zamieszczone na liście członków oczekujących  i zawiadamiane każdorazowo drogą ogłoszenia w prasie lokalnej.

Na przełomie 2000 – 2001r. w ustawodawstwie spółdzielczym nastąpiły bardzo ważne zmiany, które wymagały kolejnych modyfikacji Statutu. Ustawa  o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. wprowadziła szereg nowych uprawnień członkowskich oraz bardzo ważne nowe formy członkostwa i uprawnień własnościowych do lokalu mieszkalnego. Likwidacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rzecz wyodrębnionego prawa zatrzymała od kwietnia 2001r. z mocy ustawy wszystkie przekształcenia z lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Stało się koniecznym wprowadzenie do Statutu spółdzielni zapisów ustawowych dotyczących odrębnej własności lokalu oraz warunków uzyskiwania członkowstwa na zasadzie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni. Dostosowany do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych tekst statutu przyjęło uchwałą nr 14 Zebranie Przedstawicieli w dniu 15 listopada 2002r. Statut Spółdzielni został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w poz. 6811 dnia 31 stycznia 2003r. SM Radogoszcz-Wschód zgodnie z wymaganiami ustawowymi, jest wpisana do KRS pod numerem 6811 – sygnatura sądowa akt LD XX Ns – Rej. KRS/4596/05/99, gdzie obecnie wpisywane są wszystkie zmiany organizacyjne.
W 2002r. Zebranie Przedstawicieli uchwaliło bardzo istotne zmiany  w funkcjonowaniu organów członkowskich. Wybór członków Rady Nadzorczej dokonują bezpośrednio zebrania grup członkowskich. Podział mandatów między poszczególne grupy członkowskie dokonała Rada Nadzorcza zatwierdzając w 2003r. regulamin zebrań grup członkowskich. Jednocześnie do Statutu, obowiązującego od 31 stycznia 2003r. wpisany został podział terytorialny zasobów na grupy członkowskie w §125 dotyczącym zebrań grup członkowskich. Zapis ten w połączeniu z §109 dotyczącym podziału mandatów zapewnił każdej grupie reprezentację w Radzie Nadzorczej.
 Liczba mandatów w Radzie Nadzorczej została zmniejszona z 15 do 11 przed wprowadzeniem tej wersji Statutu Spółdzielni. W związku z tym podział mandatów nie może być zgodny z treścią §109 o proporcjonalność do liczby członków grupy określonej w §125 Statutu Spółdzielni, gdyż grupy mają bardzo zróżnicowaną liczbę członków bez wspólnego podzielnika.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwalona w dniu 19 grudnia 2002r., przywróciła możliwość przekształceń na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  i spowodowała konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w Statucie Spółdzielni.
W III kwartale 2003r. Zarząd przygotował projekt Statutu, który został pozytywnie oceniony przez Zebrania Grup Członkowskich. Jednak Zebranie Przedstawicieli w listopadzie 2003r. odrzuciło projekt wprowadzenia 70% bonifikat przy uzupełnianiu różnicy między wartością rynkową mieszkania   a zrewaloryzowanym wkładem mieszkaniowym przy przekształcaniu prawa z lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Odrzucony został również projekt zmian terytorialnych grup członkowskich  i zmniejszenia ich liczby do 5. Zachowana została zaproponowana zmiana liczebności mandatów w Radzie Nadzorczej z 11 na 15. Wg nowego podziału mandatów jednomandatową grupą są budynki 600, pozostałe posiadają po dwa mandaty.
Ze względu na żądania uprawnionej grupy Przedstawicieli zawarte w Statucie  w §102 p 3 Zebranie Przedstawicieli zostało powtórzone i został uchwalony projekt Statutu z 70% bonifikatami przy przekształcaniu prawa do lokalu w dniu 21 lutego 2004r. Ze względu na  wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004r. Spółdzielnia zmuszona była wnosić jeszcze dwukrotnie uchwały Zebrań Przedstawicieli. Ostatecznie Statut uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli   z dnia 7 marca 2005r. został wpisany do KRS poz. 6811 pod datą 26 lipca 2005r. Zgodnie  z  postanowieniem §41 Statutu Spółdzielni liczba mandatów w Radzie Nadzorczej będzie musiała być uzupełniona przez Zebrania Grup Członkowskich w których obecnie nie ma pełnej obsady mandatów.
Na zakończenie omówienia tej części funkcjonowania SM Radogoszcz-Wschód należy zwrócić uwagę, że sprawna budowa struktur członkowskich była możliwa gdyż większość Przedstawicieli  i członków Rady Nadzorczej brała czynny udział w pracach organów RSM LOKATOR. Również transfer pracowników z Zarządu przy ul. Łagiewnickiej do pracy w SM Radogoszcz-Wschód umożliwił sprawną odbudowę struktur. Jedną z takich osób była p. Jadwiga Mieczkowska, która w sposób niezwykle sprawny prowadziła przez wiele lat obsługę Rady Nadzorczej. Archiwizacja dokumentów, właściwe dokumentowanie pracy Rady i Zebrań Przedstawicieli stanowiło zawsze ułatwienie we współpracy organów  i funkcjonowaniu Spółdzielni.