Struktura ogranizacyjna

        Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Zarząd jest trzyosobowym organem podejmującym kolegialne decyzje.
Każdy z członków Zarządu jest indywidualnie wybierany lub odwoływany z funkcji przez Radę Nadzorczą.