Dziś i jutro spółdzielni

Funkcjonująca od 1995r. jako samodzielna Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschód jest obecnie wspólnotą mieszkańców, zarządzaną przez organy członkowskie wg wzorców opracowanych i ulepszanych od dziewięćdziesięciu lat. Jako następca prawny Towarzystwa LOKATOR w tej części Łodzi Spółdzielnia wypełnia wobec swoich członków statutowe obowiązki zaspokajając potrzeby mieszkaniowe oraz dbając o właściwą eksploatację ich wspólnego majątku, który stanowią zasoby mieszkaniowe.


Po bardzo trudnych latach początkowych postępuje normalizacja w stanie prawnym i organizacyjnym oraz w zarządzaniu. Coroczne Zebrania Przedstawicieli rozpatrują sprawozdania finansowe, które po badaniach bilansu przez biegłych księgowych stanowią obraz aktualnego stanu gospodarczego Spółdzielni. Wymagane przez ustawodawstwo prowadzenie bezwynikowej gospodarki jest zapewnione przez racjonalne kalkulowanie stawek czynszowych. Z analizy wyników finansowych ostatnich lat biegli księgowi, badający bilanse, stwierdzają, że przychody z tytułu wnoszonych opłat za używanie lokali pokrywają koszty ich utrzymania. Różnice między przychodami a kosztami spełniają wymagania gospodarki no profit i nie generują nadwyżki przychodów lub niedoborów z tytułu wyższych kosztów od 2002r. Zachowane są również wymagania w zakresie rozliczeń w poszczególnych składnikach czynszowych.


Od kilku lat następuje systematyczny wzrost udziału wydatków na remonty zasobów mieszkaniowych w kosztach ogółem. Jednocześnie likwidowane są występujące poprzednio niedobory w rozliczaniu mediów, zwłaszcza zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz kosztów podgrzania wody. W tym przypadku efekty przynoszą systematycznie prowadzone od 2003r. akcje wyposażania mieszkań w wodomierze oraz właściwe wykorzystanie urządzeń pomiarowych węzłów cieplnych. Zwiększająca się corocznie liczba mieszkań z tzw. opomiarowaniem zużycia wody pozwala na wyliczenie rzeczywistych kosztów zużycia tego medium w gospodarstwie domowym członka spółdzielni i pokrycie przychodami czynszowymi.


Zakończona w 2002r. automatyzacja węzłów cieplnych pozwala na korzystanie w sposób racjonalny z energii cieplnej przeznaczonej na centralne ogrzewanie. W 2009r. zakończono weryfikacje mocy zamówionej, dzięki czemu uzyskano obniżenie z 34,1284 MW do 27,2065 MW.


Najbliższe lata Spółdzielni wymagać będą przeprowadzenia szeregu prac organizacyjnych i modernizacyjnych, które umożliwią utrzymanie kosztów na poziomie niezbędnym do racjonalnej eksploatacji zasobów mieszkaniowych.


Priorytetami działań między innymi będą:

  1. Izolacje instalacji cieplnych w budynkach oraz wprowadzenie automatyki w cyrkulacji mediów
  2. Zabezpieczenie wejść do budynków przed utratą ciepła (samozamykacze, podwójne drzwi), wymiana okien na klatkach schodowych
  3. Dążenie do pełnego wyposażenia wszystkich mieszkań w wodomierze zimnej i ciepłej wody oraz wprowadzenie systemu legalizacji zgodnego z wymaganiami.
  4. Wykup mieszkań przekształconych w odrębną własność. Na koniec 2009r. zostało przekształconych w formie aktu notarialnego 3018 lokali o pow. 171.582,29 m2.
  5. Wymiana chodników na trwałe nawierzchnie z kostki i płyt posiadających atesty.
  6. Stopniowa indywidualizacja rozliczeń poszczególnych nieruchomości budynkowych.
  7. Opracowanie i realizacja planów zagospodarowania gruntów niezabudowanych oraz terenu dawnego ZBR przy ul. Świtezianki.
  8. Budowa i organizacja miejsc postojowych dla pojazdów poza nieruchomościami budynkowymi celem zmniejszenia kosztów napraw i eksploatacji dróg wewnętrznych.
  9. Organizacja i wyposażenie terenów rekreacyjnych i budowa ścieżek rowerowych wokół osiedla.